Work & Travel

/Work & Travel
Work & Travel2018-11-08T10:07:59+00:00

พิเศษ ค่าโครงการเพียง 49,000 บาท

มาเป็นคู่ลดอีกคนละ 2,000 บาท

มา 3 คน ลดคนละ 3,000 บาท

โครงการ Summer Work & Travel USA นี้

เกิดขึ้นในประเทศไทยมากว่า 15 ปีแล้ว

เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาโครงการหนึ่ง

ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชาวอเมริกัน

ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งตามกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา)

ได้เป็นระยะเวลา 2-4 เดือน และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยว

ในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจบโครงการได้อีกประมาณ 1 เดือน