Short Programs2018-12-06T04:30:15+00:00

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รุ่นที่ 5

            โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกันและทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, และนิวซีแลนด์ เดินทางช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2562 โดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

            ในการเข้าร่วมโครงการฯ เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล นักเรียนและนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษากับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยเยาวชนจะพำนักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้น ๆ เพื่อเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะทำให้เยาวชนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง กล้าพูดภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และมีความรับผิดชอบ อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง และเรียนรู้การเป็นผู้นำ

            อย่างไรก็ดีในการเข้าร่วมโครงการฯ เยาวชนและผู้ปกครองจะต้องทำความเข้าใจในหลักการของโครงการฯ กฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตัวเยาวชน และหากเป็นกรณีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากเป็นผู้สอบได้ลำดับอื่นๆ ที่มิได้รับทุนเต็มจำนวน และต้องการรายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้รายงานตัวด้วยความสมัครใจของตนเองและครอบครัว หากมีข้อสงสัยใดโปรดสอบถามโครงการฯ ให้ชัดเจนก่อนรายงานตัว

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

1. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยจากโรงเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสามัคคีต่อกัน

2. เพื่อให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติ

3. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ

4. ส่งเสริมเยาวชนไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างแดน เปิดโลกทัศน์ใหม่ เลือกสถานที่ศึกษาต่อในต่างประเทศที่เหมาะสมกับตนเอง

5. ส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเอง มั่นใจ มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละเพื่อประเทศชาติและส่วนรวม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 10-25 ปี (ข้อสอบแยกระดับ)
​​​อังกฤษ รับนักเรียนอายุระหว่าง 14 – 25 ปี
​​​สหรัฐอเมริกา รับนักเรียนอายุระหว่าง 13 – 18 ปี
​​​นิวซีแลนด์ รับนักเรียนอายุระหว่าง 10 – 18 ปี
2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษปานกลางขึ้นไป
5. มีความพร้อมที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯได้

ระยะเวลาโครงการ

อังกฤษ ​​วันที่ 6 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562
สหรัฐอเมริกา ​วันที่ 6 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562
นิวซีแลนด์ ​วันที่ 16 มีนาคม – 13 เมษายน 2562

ข้อกำหนดทั่วไป

1. ทุนสมทบในการเข้าร่วมโครงการฯจัดตามช่วงลำดับคะแนนสอบ ผู้สอบผ่านจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานตัวตามวันที่กำหนด
2. ค่าใช้จ่ายทุนสมทบเข้าร่วมโครงการฯ ลดหลั่นตามช่วงลำดับการสอบนั้น รวม ค่าที่พัก 2-3 คนต่อบ้าน ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆตามกำหนดของโครงการฯและค่าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในประเทศไทยก่อนการเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายทุนสมทบเข้าร่วมโครงการฯ ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าอาหาร/เครื่องดื่มนอกรายการ ค่าเดินทางจากที่พักไปยังโรงเรียน
4. ทุนสมทบและค่าใช้จ่ายลดหลั่นต่างๆที่ทางโครงการฯได้กำหนดขึ้นนั้น ผู้สอบผ่านเกณฑ์ไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดหากผู้สอบได้ในลำดับต่างๆไม่รายงานตัวภายในช่วงเวลารายงานตัวถือว่าผู้สอบได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ
5. การชำระค่าใช้จ่ายแบ่งชำระเป็น 3 งวดและค่าใช้จ่ายสมทบเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม (โดยรายละเอียดการชำระในแต่ละงวด เป็นไปดังตารางการชำระค่าโครงการ)

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

กำหนดการสอบ : พร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 10.00 – 12.00 น. (ชั่วโมง)

สถานที่สอบ

อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่างจังหวัด ณ ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร

วิชาสอบ

ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension 80 คะแนน

ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 20 คะแนน

รวม 100 คะแนน

ประกาศผลสอบ

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ทาง Fanpage หรือ Website และแจ้งผลสอบทางอีเมล์

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ จำนวน 30,000 บาท ได้จนถึงวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

เอกสารประกอบการสมัคร

1) รูปถ่ายผู้สมัคร
2) หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ประเทศละ 200 บาท
3) บัตรประจำตัวประชาขน, บัตรนักเรียน หรือ Transcript

วิธีการสมัคร

วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัครออนไลน์

• กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบรูปถ่าย, ทรานสคริปต์หรือบัตรนักเรียน และหลักฐานการโอนเงิน (ไฟล์รูปถ่ายผู้สมัครที่แนบ ต้องขนาดไม่เกิน 5 Mb)
• สำหรับผู้ที่สอบที่ กทม ให้กรอกชื่ออาจารย์ประสานงานเป็น Engenius International
หมายเหตุ * นักเรียนที่สอบศูนย์ต่างจังหวัด เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้ Print ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์สอบ ของ Engenius International

วิธีที่ 2 : กรอกใบสมัครแบบ Print-Out Version

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย นำส่งใบสมัครพร้อมกับหลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน โดยเลือกช่องทางการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. สแกน ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
ส่งทาง Email: info@engeniusinternational.com หรือ Line@ : @engenius_inter
2. ส่งทางไปรษณีย์ บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 96, 98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3. ต่างจังหวัด สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์สอบของ Engenius International

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยค่าเข้าร่วมโครงการปกติเป็นจำนวน 190,000 บาท
แต่หากผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และจัดลำดับอยู่ในช่วง 1-100 ลำดับ จะมีค่าใช้จ่ายตามลำดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ค่าโครงการเพียง 89,900 บาท

อันดับที่ 2 ค่าใช้จ่ายสมทบ 98,900 บาท

อันดับที่ 3 ค่าใช้จ่ายสมทบ 108,900 บาท

อันดับที่ 4 – 5 ค่าใช้จ่ายสมทบ 118,900 บาท

อันดับที่ 6 – 10 ค่าใช้จ่ายสมทบ 125,900 บาท

อันดับที่ 11 – 20 ค่าใช้จ่ายสมทบ 128,900 บาท

อันดับที่ 21 – 35 ค่าใช้จ่ายสมทบ 133,900 บาท

อันดับที่ 36 – 70 ค่าใช้จ่ายสมทบ 143,900 บาท

อันดับที่ 71 – 100 ค่าใช้จ่ายสมทบ 149,900 บาท

หมายเหตุ* ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 21,900 บาท (ค่าเสื้อยืด Engenius, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, ค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น ณ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยค่าเข้าร่วมโครงการปกติเป็นจำนวน 190,000 บาท
แต่หากผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และจัดลำดับอยู่ในช่วง 1-100 ลำดับ จะมีค่าใช้จ่ายตามลำดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ค่าโครงการเพียง 89,900 บาท

อันดับที่ 2 ค่าใช้จ่ายสมทบ 98,900 บาท

อันดับที่ 3 ค่าใช้จ่ายสมทบ 108,900 บาท

อันดับที่ 4 – 5 ค่าใช้จ่ายสมทบ 118,900 บาท

อันดับที่ 6 – 10 ค่าใช้จ่ายสมทบ 125,900 บาท

อันดับที่ 11 – 20 ค่าใช้จ่ายสมทบ 128,900 บาท

อันดับที่ 21 – 35 ค่าใช้จ่ายสมทบ 133,900 บาท

อันดับที่ 36 – 70 ค่าใช้จ่ายสมทบ 143,900 บาท

อันดับที่ 71 – 100 ค่าใช้จ่ายสมทบ 149,900 บาท

หมายเหตุ* ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 21,900 บาท (ค่าเสื้อยืด Engenius, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, ค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยค่าเข้าร่วมโครงการปกติเป็นจำนวน 190,000 บาท
แต่หากผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และจัดลำดับอยู่ในช่วง 1-100 ลำดับ จะมีค่าใช้จ่ายตามลำดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ค่าโครงการเพียง 89,900 บาท

อันดับที่ 2 ค่าใช้จ่ายสมทบ 98,900 บาท

อันดับที่ 3 ค่าใช้จ่ายสมทบ 108,900 บาท

อันดับที่ 4 – 5 ค่าใช้จ่ายสมทบ 118,900 บาท

อันดับที่ 6 – 10 ค่าใช้จ่ายสมทบ 125,900 บาท

อันดับที่ 11 – 20 ค่าใช้จ่ายสมทบ 128,900 บาท

อันดับที่ 21 – 35 ค่าใช้จ่ายสมทบ 133,900 บาท

อันดับที่ 36 – 70 ค่าใช้จ่ายสมทบ 143,900 บาท

อันดับที่ 71 – 100 ค่าใช้จ่ายสมทบ 149,900 บาท

หมายเหตุ* ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 21,900 บาท (ค่าเสื้อยืด Engenius, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, ค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ)

* หมายเหตุ *ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 21,900 บาท (ค่าเสื้อยืด Engenius ,ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, ค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ)*

** หมายเหตุ :  **

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ฯในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้
– กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 10 คนทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ
– โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

FAQ – Short Programs
APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร