Short Program USA2018-12-10T07:16:07+00:00

ตารางกิจกรรมโครงการEngenius International
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศอเมริกา (รุ่นที่ 5)

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถาบันที่มีชื่อเสียงโดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ และที่สำคัญนักเรียนจะได้เรียนกับนักเรียนชาวอเมริกันในโรงเรียนมัธยม 2 วัน (เป็นไปตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย) จุดเด่นของโครงการนี้คือ นักเรียนจะได้พักกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีและอาสารับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเหมือนโครงการอื่นๆ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโฮสต์แฟมิลี่เหล่านี้จะดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนเหมือนลูกหลานคนหนึ่งอย่างดีที่สุด

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

พิเศษทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของ America
อาทิเช่น Hollywood, Disneyland,  Beverly Hill,
Santa Monica, Huntington Beach
และ American University เป็นต้น

– ค่าทำหนังสือเดินทาง – ค่าแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า
– ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากท่ีสายการบินกำหนด
– ค่าโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ
– ค่าบัตรโดยสารรถประจำทางและรถไฟ
– ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่ีศูนย์อื่นนอกเหนือจากศูนย์กรุงเทพ

รายละเอียดการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เดินทางถึงสนามบินลอสแอนเจลิส

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม  2562 ออกเดินทางจากสนามบินลอสแอนเจลิส บินสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร