Short Program USA2018-06-08T08:14:32+00:00

ตารางกิจกรรมโครงการEngenius International
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศอเมริกา (รุ่นที่ 4)

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันท่ี 9 – 24 ตุลาคม 2561

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถาบันที่มีชื่อเสียงโดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ และที่สำคัญนักเรียนจะได้เรียนกับนักเรียนชาวอเมริกันในโรงเรียนมัธยม 2 วัน (เป็นไปตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย) จุดเด่นของโครงการนี้คือ นักเรียนจะได้พักกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีและอาสารับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเหมือนโครงการอื่นๆ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโฮสต์แฟมิลี่เหล่านี้จะดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนเหมือนลูกหลานคนหนึ่งอย่างดีที่สุด

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

พิเศษทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของ America
อาทิเช่น Hollywood, Disneyland,  Beverly Hill,
Santa Monica, Huntington Beach
และ American University เป็นต้น

– ค่าทำหนังสือเดินทาง – ค่าแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า
– ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากท่ีสายการบินกำหนด
– ค่าโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ
– ค่าบัตรโดยสารรถประจำทางและรถไฟ
– ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่ีศูนย์อื่นนอกเหนือจากศูนย์กรุงเทพ

รายละเอียดการเดินทาง

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม  2561 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันพุธที่ 10 ตุลาคม  2561 เดินทางถึงสนามบินลอสแอนเจลิส

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม  2561 ออกเดินทางจากสนามบินลอสแอนเจลิส บินสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันพุธที่ 24 ตุลาคม  2561 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร