Private School in USA J-1)2018-06-08T08:15:25+00:00

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ประเทศสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 11 เดือน)
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562  มิถุนายน 2563

ประเภท J-1 Exchange Visitor Visa

 • เดินทางประมาณเดือนสิงหาคม 2562 และเดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการในเดือนมิถุนายน ​2563 (เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา)
 • เป็นโครงการที่นักเรียนมีโอกาสเข้าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นักเรียนจะถือวีซ่า J-1 (Exchange Visitor Visa)
 • องค์กรอุปถัมภ์ในสหรัฐอเมริกา จะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่นักเรียนทุน และจัดหาผู้ประสานงานเพื่อดูแลนักเรียนขณะศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 •  นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
 • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า (ไม่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 • มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.0 ขึ้นไป
 • สอบได้เกรดเฉลี่ย 2.0 หรือเกรด C ขึ้นไป ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
 • มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบข้อเขียนด้านภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ของทางโครงการฯ
 • นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
 • นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ค่ารวมโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา

เริ่มต้นที่ 299,000 บาท

การชำระค่าร่วมโครงการ

งวดที่ 1 : ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  45,000 บาทภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

งวดที่ 2 : เงินสมทบจำนวน 154,000 บาท กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งวดที่ 3 : เงินสมทบจำนวน 100,000 บาท กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561

งวดที่ 4 : ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน(SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประมาณ  100,000 บาท
         ชำระในเดือนเมษายน 2562  (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร