Private School in USA (F-1)2018-06-08T08:15:03+00:00

Private School in USA (F-1)

ลักษณะของโครงการ

  • เป็นโครงการศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • นักเรียนสามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้ (ภายใต้รายชื่อโรงเรียนในการประสานงานของ Engenius International ร่วมกับองค์กรอุปถัมภ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา)
  • นักเรียนสามารถเลือกอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ หรืออยู่หอพักนักเรียนได้
  • นักเรียนจะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน ประเภท (F-1 Student Visa) อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเทียบโอนชั้นเรียนได้ โดยนำผลการเรียน หรือผลประเมินจากโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา มาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและนโยบายของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักเรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและอายุไม่เกิน 18 ปีก่อนวันเดินทาง
  • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า (ไม่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว)
  • มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์
  •  มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยนักเรียนทุนจะต้องผ่านการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษจากทางโครงการฯ

ค่ารวมโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา

เริ่มต้นที่ 495,000 บาท

การชำระค่าร่วมโครงการ

งวดที่ 1 : ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  45,000 บาทภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

งวดที่ 2 : เงินสมทบจำนวน 180,000 บาท กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งวดที่ 3 : เงินสมทบส่วนที่เหลือ (ขึ้นอยู่กับการเลือกโรงเรียน ซึ่งมีค่า Tuition Fee ที่แตกต่างกัน)

งวดที่ 4 : ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน(SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประมาณ  100,000 บาท
         ชำระในเดือนเมษายน 2562  (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร