Private School in France2018-06-08T08:15:32+00:00

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ณ ประเทศฝรั่งเศส (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 – มิถุนายน 2563

กำหนดการ

 • เดินทางต้นเดือนกันยายน 2562 และเดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการในเดือนมิถุนายน 2563
 • พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวฝรั่งเศส ตามแต่จะได้รับการจัดสรร
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศฝรั่งเศส
 • นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนฯ จะถือวีซ่านักเรียน (Student Visa)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
 • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า (ไม่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 • มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.0 ขึ้นไป
 • สอบได้เกรดเฉลี่ย 2.0 หรือเกรด C ขึ้นไป ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
 • มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบข้อเขียนด้านภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ของทางโครงการฯ
 • นักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสหรือเรียนภาษาฝรั่งเศสมาอย่างน้อย 2 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถาบันหรือโรงเรียน หากนักเรียนไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสน้อยกว่า 2 ปี จะต้องเข้าค่ายปรับภาษาที่กรุงปารีส 9 วัน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 45,000 บาท)
 • นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
 • นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ค่ารวมโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา

เริ่มต้นที่ 249,000 บาท

การชำระค่าร่วมโครงการ

งวดที่ 1 : ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  45,000 บาทภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

งวดที่ 2 : เงินสมทบจำนวน 180,000 บาท กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งวดที่ 3 : เงินสมทบจำนวน 100,000 บาท กำหนดชำระเงินประมาณวันที่ 1 ธันวาคม 2561

งวดที่ 4 : ชำระเงินค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 70,000 บาท
         ชำระในเดือนเมษายน 2562 (หากมีการเปลี่ยนแปลจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร