Internship & Trainee2018-11-01T13:32:50+00:00

Internship & Trainee

โครงการฝึกงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

Engenius International

ได้ร่วมมือกับองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (Non-Profit Organization)

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (J-1 Internship/Trainee Program)

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมา

หรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12-18 เดือน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา

รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากนานาประเทศ

***

โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงาน

และใช้ชีวิตร่วมกับชาวอเมริกัน ไม่ใช่โครงการจัดหางาน

หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหางาน

***

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ในตลาดสากลและประชาคม ASEAN

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคนิคความรู้ ในสายงานจากเพื่อนร่วมงานหลากหลายประเทศ

 3. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ และการทำงานแบบสากล ในองค์กรชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา

 4. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนจากประเทศไทย ในการนำเสนอและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมที่ดีของไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศทั่วโลก

 5. เพื่อโอกาสการทำงานในอนาคต และพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานในหน่วยงานนั้นหลังสิ้นสุดโครงการ

คุณสมบัติหลักของผู้เข้าร่วมโครงการ

Internship

 1. อายุไม่เกิน 34 ปี

 2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน (นับถึงวันเข้าสัมภาษณ์วีซ่า)

 3. สามารถเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 12 เดือนได้

Trainee

 1. อายุไม่เกิน 34 ปี

 2. จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงานอย่างน้อย 1 ปี หรือหากจบไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการฝึกงาน ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี

 3. สามารถเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 12 -18 เดือนได้

 คุณสมบัติอื่นๆ

– มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้พอสมควร

– มีทัศนคติต่อการทำงานที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้

– มีความเข้าใจที่ถูกต้องในวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ

– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

– สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัว อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง

 2. Resume

 3. ใบแสดงผลการเรียน และใบรับรองการจบการศึกษา

Courtyard Austin South (Austin, Texas)

Grand Orlando Resort (Orlando, Florida)

Hampton Inn & Suites Austin Downtown (Austin, Texas)

Hyatt Regency Chesapeake Bay (Cambridge, Maryland)

Austin Marriott South (Austin, Texas)

Sheraton Orlando North (Maitland, Florida)

Turf Valley Resort (Ellicott City, Maryland)

Westin Atlanta Airport Hotel (Atlanta, Georgia)

APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

96-98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Hotline:  0-2117-4742, 08-1448-0770, 06-1884-8668

E-mail : engeniusinter@gmail.com

LINE@ :  @engenius_inter

Facebook Fanpage : Engenius International