High School Program2018-06-08T08:12:49+00:00

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International

          โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International 1 ปีการศึกษา  (High School Academic Year Program) มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาส

ให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูตไทย เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยม

ศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรร ตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศฝรั่งเศส เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีทางเลือกทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็น

ผู้นำระดับนานาชาติซึ่งต้องมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ของประเทศอุปถัมภ์อย่างดียิ่ง โดยนักเรียนทุนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่

ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ และได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่

วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลก

ทุนสมทบที่เปิดรับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเทศ

จำนวนทุนที่รับ

ทุนสมทบที่นักเรียน
ต้องจ่าย(บาท)

ระยะเวลาเดินทาง
(1
ปีการศึกษา ประมาณ 10 เดือน)

สหรัฐอเมริกา (J-1)

สหรัฐอเมริกา (J-1)  (ภาคสมทบ)

สหรัฐอเมริกา (F-1)

ฝรั่งเศส

นิวซีแลนด์ 

100

50

ขึ้นอยู่กับ โรงเรียน

10

10

299,000

329,000

เริ่มต้น 499,000

249,000

585,000

สิงหาคม 2562 – มิถุนายน 2563

สิงหาคม 2562 – มิถุนายน 2563

สิงหาคม 2562 – มิถุนายน 2563

สิงหาคม 2562 – มิถุนายน 2563

กุมภาพันธ์ธันวาคม 2562

หมายเหตุจำนวนทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์
           – ค่าใช้จ่ายสมทบทุนนี้ ไม่รวมค่าเข้าค่ายปฐมนิเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันและค่าตั๋วเครื่องบิน (ประมาณ 100,000 บาท)

วิธีการสมัคร

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่าย และสลิปการโอนเงิน (Pay In Slip)
  • ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท
  • ชำระผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน วันอุดมเดชาชัย  เลขที่บัญชี 045-566538-2

โดยเลือกส่งตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • ใบสมัครออนไลน์ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบรูปถ่าย และสลิปการโอนเงิน สามารถกดปุ่ม Submit เพื่อส่งได้ทันที
  • ใบสมัครแบบเขียนเองสามารถส่งทาง Email Address : info@engeniusinternational.com
  • ส่งไลน์   ID LINE : @engenius_inter

หมายเหตุ ศูนย์ต่างจังหวัด สามารถ Print ใบสมัคร และสลิปการโอนเงิน ส่งได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนศูนย์สอบของ Engenius International ในแต่ละจังหวัด

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ของ Engenius International

ทางโครงการฯ จะมีการจัดปฐมนิเทศและกิจกรรมค่ายต่าง ขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุนฯ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

ประกาศผลสอบ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561

ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าโครงการงวดที่ 1 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

(สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ทางโครงการจะมอบสิทธิ์ทุนวีซ่า J-1 299,000 บาทแก่นักเรียนที่สอบผ่านและโอนชำระค่าโครงการ 100 คนแรกเท่านั้น นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นจะต้องเข้าร่วมโครงการในภาคสมทบซึ่งมีค่าโครงการ 329,000 บาท)

กำหนดการสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561   :   ปฐมนิเทศลงทะเบียนและถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ (ผู้ปกครองเข้าร่วมฟังรายละเอียดโครงการและซักถามข้อสงสัย มีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมฟังท่านละ 200 บาท)

ครั้งที่ 2 : เดือนมีนาคม 2562       :   พิธีมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการทุนฯ (ช่วงเช้า) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (Pre-departure Camp) 3 วัน 2 คืน (ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท)

*นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

FAQ – High school Programs
APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร