About Us2018-05-21T06:12:30+00:00

About Us

       Engenius International  ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มอดีตนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนฯและนักวิชาการผู้เชียวชาญด้านการศึกษา จากประสบการณ์การศึกษาและการทำงานในแวดวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มผู้บริหารโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านภาษาและความสามารถของนักเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย ดังนั้นจึงริเริ่มก่อตั้งโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง ตลอดจนมอบทุนการศึกษาทั้งต็มจำนวนและบางส่วนให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 จวบจนปัจจุบัน ได้มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Engenius International  แล้วกว่า 300 คน

       Engenius International มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน นอกจากเยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติแล้ว ยังได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติ รวมถึงมีโอกาสพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจ มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละเพื่อประเทศชาติและส่วนรวม

โดย Engenius International ดำเนินโครงการด้านอาสาสมัครร่วมกับมูลนิธิทางการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรในประเทศต่าง ๆ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในการประสานงานระหว่างนักเรียนทุนและมูลนิธิอุปถัมภ์ในต่างประเทศ รวมไปถึงคอยให้การดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อต่างประเทศ เรื่องการเรียนและการปรับตัวเข้ากับครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์ในระหว่างดำเนินชีวิตอยู่ในต่างประเทศ และจนกระทั่งกลับมาประเทศไทย อย่างประสบความสำเร็จ ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ตรงในการศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศมายาวนาน

นอกจากนี้ Engenius International จึเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเสนอโครงการดูระยะสั้นและการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ทัศนศึกษาเชิงท่องเที่ยวทางวิชาการในต่างประเทศให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งการ โดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เพื่อเตรียมพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ซึ่งจะอำนวยผลให้สามารถเรียนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเปิดประตูโลกทัศน์สู่สากลอย่างแท้จริง

PRESIDENT

Mr. Kritsada Pornrattanapitak

นาย กฤษฎา พรรัตนพิทักษ์

Education

 • Msc International Marketing, Marlardalen University, Vasteras, Sweden
 • BA Political Science in  Government, Chulalongkorn University, Thailand

Work Experience

 • President, Engenius International Co., Ltd.
 • President, Monopole Trading Co., Ltd. (Thailand)
 • President, O.P. Exploration and Drilling Co., Ltd. (Thailand)
 • President, OPEX Consulting and Resources (Laos)

PROGRAM DIRECTOR

Ms. Muanfan Korattana

นาง เหมือนฝัน โกรัตนะ

Education

 • Msc in Applied Linguistics for Language Teaching, University of Oxford, UK (in progress)
 • MA TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), Birkbeck, University of London, UK (Merit)
 • BA English, Chulalongkorn University, Thailand (Honors)

Work Experience

 • Program director, Engenius International Co., Ltd.
 • Full-time lecturer, Chulalongkorn University Language Institute

PROGRAM ADVISOR

Mrs. Kansinee Korattana

นางกันสินีย์ โกรัตนะ

Education

 • BA English, Thammasat University, Thailand

Work Experience

 • English teacher for 35 years
 • Teacher representative, student exchange programs